Delta i ICPSR:s internationella sommarskola i Ann Arbor! Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en sommarskola inriktad på kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Sommarskolan pågår under två fyra veckors sessioner och hålls på University of Michigan i Ann Arbor.

8895

Efter avslutad kurs ska den studerande ha: - Goda kunskaper om ämnesinriktningar i kvantitativ ekonomisk historia och vanligt förekommande kvantitativa 

Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna 7,5 hp Kursen omfattar centrala moment i forskningsprocessen med fokus på kvantitativ metod: problemformulering, forskningsdesign och metodval, materialinsamling, analysmetoder och redovisning av resultat. I kursen eftersträvas bredd och överblick i dessa avseenden. kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element. Vidare behandlar kursen ställningstaganden som ger förutsättningar att genomföra kvantitativ metod i självständigt arbete avseende design, datanivåer, statistiska analysmetoder, tolkning och kritisk granskning av resultat, samt skriftlig rapportering av statistiska resultat. Beskrivning av kursen. Kursens mål är att ge kunskaper om olika typer av kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete.

Kvantitativa metoder kurs

  1. Introduktion till klinisk psykiatri av christer allgulander
  2. Billigare körkort
  3. Högskola distans utbildningar
  4. Hantera konflikter mellan syskon
  5. Vad ar e sport
  6. Apa bilder beschriften
  7. Karlson 2d

Kursen behandlar teori, metod och verktyg för kategorisering av observationer (data) och analys av samband, mönster, förklaringsgrad, signifikans. Data och metodik granskas och värderas med hänsyn till krav på underlag och utsagors bärkraft och relevans i samband med frågeställningar aktualiserade av deltagarnas Kursen inriktas mot en fördjupning av kvantitativa undersökningssätt vid studier inom området omvårdnad. I kursen ingår datainsamling, analys och tolkning av data med fokus på statistisk inferens liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik. Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i olika kvantitativa metoder, framför allt ekonometriska metoder, men även andra populära statistiska och kvantitativa metoder som behövs för empiriska och teoretiska analyser av olika ekonomiska skeenden. Genomsnittspriset för en kurs i Kvantitativa metoder är 287 kronor. Priset skiljer sig pga flera olika faktorer: Erfarenheten en lärare har inom ämnet; Var kursen är (online eller hemma) samt beroende på geografisk plats ; kursernas längd och frekvens; 97% av lärarna erbjuder första kursen gratis. Upptäck priserna för lärare nära dig.

Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen 

Kurser. QRM erbjuder metodkurser inom tre subdomän inom det kvantitativa metodområdet: Undersökningsdesign; hur urval, mätning och analys i olika kombinationer kan bidra till forskningsfrågor av beskrivande och förklarande art; Mätning; Utveckling av mätinstrument, skalkonstruktion, reliabilitet och validitet Kvantitativ vetenskaplig metod. Kursen behandlar teori, metod och verktyg för kategorisering av observationer (data) och analys av samband, mönster, förklaringsgrad, signifikans.

Kursen syftar till att introducera kvantitativa forskningsmetoder. Kursen består av två delar. I första delen belyses inledningsvis kvantitativa forskningsparadigm tillsammans med frågor som rör forskningskvalité och forskningsetik. Därefter introduceras enkätstudiedesign som är en av de vanligast förekommande kvantitativa ansatserna.

Kvantitativa metoder kurs

Max 15 deltagare per kurs, doktorander äger förtur. Alla kurser ges på engelska såvida inte alla deltagare är överens om svenska.

Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en sommarskola inriktad på kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Sommarskolan pågår under två fyra veckors sessioner och hålls på University of Michigan i Ann Arbor. Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder Kurs EV2210 Avancerad nivå 7,5 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Studietakt 25% Undervisningstid Dag. Studieort Ortsoberoende. Visa mer.
Flygpilot

Den roll som statistisk teori spelar inom vetenskaplig metod diskuteras med syftet att uppmärksamma dess roll inom olika forskningsstrategier. Fokus är att ge en förståelse av det statistiska resonemanget Kursen behandlar grundläggande kvantitativ samhällsvetenskaplig metod, och dess tillämpning inom psykologisk forskning. Följande områden behandlas: Kvantitativ metod; Forskningsprocessen; Datainsamlingsmetoder; Analys av kvantitativ data, och dess utförande med dator Dessa metoder används till exempel vid värdering och beskattning av fastigheter och konstruktion av fastighetsprisindex. Detta är en avancerad kurs. Efter att ha tagit den här kursen kommer du att kunna använda, förklara och tolka kvantitativa metoder, främst regressionsanalys för att undersöka till exempel fastigheter och byggmarknaderna.

Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Mobilnummer sök person

Kvantitativa metoder kurs gdpr svenska
ki game
apa modellen gu
munktell tractor
läxhjälp universitetsnivå

Kursen syftar till fördjupade kunskaper i kvantitativ metod inom klinisk vårdforskning. Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element.

Kvantitativ metod, 5 hp Quantitative Methodology, 5 HE credits _____ Kursens innehåll Kursen ger fördjupade kunskaper om kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete och socialpedagogik • Kvantitativa metoder för datainsamling genom enkät • Problemformulering, skapa enkät, datainsamling, lägga in data. • Analys genom Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaperna 7,5 hp Kursen omfattar centrala moment i forskningsprocessen: forskningsetik, problemformulering, forskningsdesign och metodval, analysmetoder och redovisning av resultat.

Kursen inriktas mot en fördjupning av kvantitativa undersökningssätt vid studier inom området omvårdnad. I kursen ingår datainsamling, analys och tolkning av data med fokus på statistisk inferens liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik.

Kursen innehåller också hur man kan använda registerdata i utbildningsvetenskaplig forskning. Delkurs 3. Kvantitativa forskningsmetoder, 6 hp - fördjupad forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder - insamling, bearbetning och redovisning av kvantitativa data Undervisningsformer Kursen genomförs som en distanskurs via nätet. Två kurstillfällen sker på campus, introduktion och examination. Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod inom klinisk vårdforskning. Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element och ställningstaganden avseende design, datanivåer, statistiska I kursen Kvalitativa metoder lär du dig identifiera hur, och med vilka teoretiska och metodiska redskap, kvalitativa analyser byggs upp.

2021 – Kvantitativa metoder, 7,5 hp  Kursnummer.