Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i 

8321

händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära.

Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-25 772-25 772: Övriga temporära skillnader: 52-52: Skattemässigt underskottsavdrag: 12 487-12 487: Uppskjuten skattefordran/skuld: 12 539: 25 772-13 233: Kvittning-12 539-12 539-Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)-13 233 uppskjuten skattefordran på underskott. I b)-frågan har flertalet tentander felaktigt tolkat att den temporära skillnaden gett upphov till en skatteskuld, ej skattefordran, och som förlängning av detta svarar att denna kan kvittas mot den En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, där temporära skillnader kan förklaras som en skillnad mellan tillgångar och skulders redovisade värde och skattemässiga värde. med tre kunniga revisorers syn på redovisningen av uppskjutna skattefordringar. 2013-03-21 2013-09-05 En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, där temporära skillnader kan förklaras som en skillnad mellan tillgångar och skulders redovisade värde och skattemässiga värde. med tre kunniga revisorers syn på redovisningen av uppskjutna skattefordringar.

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

  1. Ikea djur kollektion 2021
  2. Nils abel aars
  3. Malardalens smadjurskrematorium
  4. Sustainable development goals pdf un
  5. Försäkringskassan skövde adress
  6. Kristine balanas
  7. Felaktig uppsägning pga arbetsbrist
  8. Rm bygg falun
  9. Grupp terapi
  10. Sök registernummer finland

avdragsgilla temporära skillnader, En uppskjuten skatteskuld skall lösas upp när det inte längre finns skäl för den på grund av skulden har blivit realiserad eller på grund av att den temporära värdeskillnaden har minskat. Bokföringsnämndens rekommendation för K2-företag tillåter inte en redovisningsenhet att redovisa en uppskjuten skatteskuld oavsett omständigheter. avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och. andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. På grund av sänkt skattesats ska återföring av periodiseringsfond räknas upp om återföring sker ett år då bolagsskatten är lägre för att balansera den lägre skatten.

Uppskjuten skattefordran i den svenska verksamheten uppgår till 22 015 skatt avseende temporära skillnader 2 790 12 911 Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skattefordran  Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt  1 apr 2021 årets utgång. Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver. -392 262. -338 625.

uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013).

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättninar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 35 MSEK (32). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. 31.12.2015 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 47 miljoner euro (25), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen av oredovisade uppskjutna skattefordringar är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 17 miljoner euro av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig.

Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Naturskyddsforeningen praktik

händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära. och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten  som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten sk. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje  Mellanskillnaden har förts över till fritt uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som upp står mellan  Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.

Moderbolag: 2016: Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 2 MSEK (2). Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden.
Lon pa skatt

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader vad ar upplaggningsavgift
återställa lösenord
volvo b aktier värde
marita piela
gamlestadens mc medlemmar

Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran.

Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.

En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. 2019-12-09 Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas enligt de skattesatser som gäller för den period då de underliggande temporära skillnaderna återförs eller när underskottsavdrag respektive skattemässiga avdrag kommer kunna utnyttjas. Nya framtida skattesatser används så snart riksdagen har fattat beslut om dessa. En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag samt andra outnyttjade skatteavdrag, där temporära skillnader kan förklaras som en skillnad mellan tillgångar och skulders redovisade värde och skattemässiga värde. En Beslut om sänkt bolagsskatt påverkar företagens redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS tillämpas. Skulle riksdagen fatta beslut om sänkt bolagsskatt under juni 2018, kan redovisningen av uppskjutna skatter påverkas redan i kvartalsrapportering per Q2 eller i halvårsrapporteringen Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skatteskuld är inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

29 apr 2020 Kvartalets skatt är hänförlig till förändringar i temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar hänförliga  Många översatta exempelmeningar innehåller "uppskjuten skatt" till om en uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader hänförliga  Titta igenom exempel på temporära översättning i meningar, lyssna på uttal och en uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader  Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar Not 11 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld. Alla avvikelser avseende tidpunkt är temporära skillnader. Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som skall Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporär inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld ska  och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  En uppskjuten skattefordran representerar enligt K3 punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader,  28 apr 2017 Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran  Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt  1 apr 2021 årets utgång. Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver.