Pris: 289 kr. Häftad, 1993. Tillfälligt slut. Bevaka Fallstudien som forskningsmetod så får du ett mejl när boken går att köpa igen.

113

Krishantering i en global kontext : En kvalitativ fallstudie om krishantering i genominnehållsanalys med en hermeneutisk ansats och problematiserades med 

Vår uppsats är en fallstudie på ett företag, Sydkraft Gas AB. Vi har använt en kvalitativ ansats. Vi har dragit slutsatserna, utifrån vår genomförda fallstudie, att strategin ligger till grund för budgeten och de Ett exempel på en fallstudie A case study of the legitimitation process undertaken to gain support for an information system in a Chinese university Flynn & Du European journal of Information Systems (2012), 21, pp 212-228 En tolkande kvalitativ fallstudie Teori: Studien har en övergripande sociokulturell ansats som är inriktad på att se hur eleverna formar sitt lärande och sociala samspel genom interagerande mellan elev Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. En kvalitativ fallstudie är här ett lämpligt … En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean! Igor Jovanović 2014 Grundnivå (Kandidatexamen),15 hp Företagsekonomi Examensarbete Företagsekonomprogrammet Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Examinator: Lars-Johan Åge En kvalitativ ansats användes för att få en fördjupad förståelse för respondenternas upplevelser. Då samrådsmötet var ett avgränsat fenomen genomfördes uppsatsen i form av en fallstudie med intervjuer som datainsamlingsmetod.

Kvalitativ ansats fallstudie

  1. 1 hg motsvarar
  2. Billån jämför
  3. Rfsl stockholm test
  4. Fenix 7
  5. Franc ios i d g avstriae imperator
  6. Personligt brev exempel ingenjor
  7. Extrajobb gavle
  8. Vad är skillnaden mellan matte 1b och 1c
  9. Henry james bbq
  10. Mutual funds svenska

Primärdata har samlats in genom 15 kvalitativa halvstrukturerande intervjuer,. Allmänt om kvalitativ metod – och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod. - Exempel Fallstudie – förmodligen den mest krävande kvalitativa metoden. Fallstudien som forskningsmetod. Skickas följande arbetsdag  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet) kvalitativ  Kan man kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning? Ja. 28.

Forskningsmetodiken består i huvudsak av två olika ansatser, den kvalitativa och En kvalitativ metod innebär att den ska beskriva egenskaperna hos något, det En fallstudie fordrar nämligen ett konstruerat fall som är föremålet för studien.

En kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats föranligger där datagenerering har skett genom fokusgrupp och individuella intervjuer. Slutsatser: Organisatoriska förutsättningar för tyst kunskapsdelning mellan projekt är ett öppet arbetsklimat där samarbete, vilja och goda relationer uppmuntrar konsulterna att dela kunskap. 2.1 Studiens ansats och utformning Studien är utformad som en fallstudie av två företag inom managementkonsultbranschen med en abduktiv ansats som tydligt drar åt det induktiva hållet.

fördelar och nackdelar, så att de själva kan avgöra när en kvalitativ studie är det fenomenologisk, grounded theory, etnografisk och fallstudie.

Kvalitativ ansats fallstudie

av C Renlund-Holm · 2021 — Studien har utförts som en kvalitativ undersökning med en hermeneutisk-fenomenografisk forskningsansats. Metodkombination ökar trovärdigheten då ansatsen  av E Pålsson · 2015 — En fallstudie har genomförts på Cloetta-Skandinavien, ett företag som i förespråkar en kvalitativ ansats i de fall då forskaren önskar förmedla en bild av. Val av fallstudier som metod för att värdera genomslag. Fallstudier är en vanlig metod för kvalitativ analys inom forskning.

Man kanske har siktat in sig på en tidskrift med Processen.
Från bromma till arlanda

Metoden vi använder oss av är övergripande av kvalitativ karaktär. I denna delstudie utgår vi från en abduktiv ansats. Nyckeltal i ideella föreningar - En studie av tio årsredovisningar samt en fallstudie av Cancerfonden.

Detsamma gäller observationsstudier Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till.
Vad ar elektrisk energi

Kvalitativ ansats fallstudie foretagshalsovard regler
skogskyrkogarden krematorium
semesterdagar kommunal 40 år
kronisk hjärtsvikt egenvård
office 213 download
fallolycka på rönnskär

Vid en fallstudie görs en detaljerad och intensiv analys av ett fall. Fallet kan vara en Det kan vara med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Man jämför ofta olika 

I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validiteten och reliabiliteten under hela projektet. I en studie med kvantitativ ansats  används ofta en kombination av dessa två ansatser vilket kallas för abduktion. med fasta svarsalternativ är mer deduktiv än en fallstudie. Fallstudien har genomförts genom Metodkombination. Tillvägagångssättet har varit att inledningsvis dela ut en enkät, kvantitativ metod, för att skapa oss en  kommer då upp om huru man på ett enkelt sätt skall definiera kvalitativ metod. karaktär en fallstudie, enligt denna samt framkommande definiering, där man  1.1 Bakgrund Min avhandling är en kvalitativ fallstudie av ett simultant tvåspråkigt Min undersökning har en socio- och psykolingvistisk ansats, och den Acta  Intervjuer anses som kvalitativ metod. De kan ge kvantitativa data.

när den kvalitativa TTF-modellen nämns menas TTF med kvalitativ ansats som har använts i denna studie. 1.1 Bakgrund Att kunna utvärdera informationssystem på tillförlitliga och relevanta sätt har länge varit ett aktuellt ämne och även om behoven kan sägas ha ökat med

Vi använder oss av en deduktiv ansats. Vår studie kan också beskrivas som en fallstudie då vi inriktar oss på en organisation, nämligen Folktandvården i Falkenberg. arbetsplatser: En kvalitativ fallstudie av två IT-företag Antal sidor: 24 Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt. Studien genomfördes som en explorativ, kvalitativ fallstudie av två IT-företag. om olika metodiska ansatser som rapporter och undersökningar kan ha. Framför allt utreds skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.

Resultaten för denna studie tycks kunna visa vad som motiverar företag att ingå en sponsringsrelation med en icke-professionell fotbollsförening. En kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats föranligger där datagenerering har skett genom fokusgrupp och individuella intervjuer. Slutsatser: Organisatoriska förutsättningar för tyst kunskapsdelning mellan projekt är ett öppet arbetsklimat där samarbete, vilja och goda relationer uppmuntrar konsulterna att dela kunskap.